Verkoopsvoorwaarden

1. Onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een optie en geldigheidstermijn bevatten dewelke uitdrukkelijk door ons bepaald zijn. Om ons te verbinden, moet elke zaak, zelfs indien zij behandeld werd door onze agenten, schriftelijk door ons worden bevestigd.

Verbintenissen van welke aard ook dewelke aangegaan werden door een aangestelde van Mol d’Art bvba (verder Mol d’Art) zijn slechts geldig na bevestiging ervan door een gedocumenteerd gevolmachtigde (voorlegging publicatie B.S.) ervan.

Onze bestekken, prijsopgave en de prijs vastgelegd bij opdracht gelden niet als vaste onherleidbare prijsaanbiedingen vanwege Mol d’Art.

2. Door het enkele feit van bestelling, aanvaardt de contractant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden die het contract beheersen en waarvan enkel kan afgeweken worden bij uitdrukkelijk geschreven overeenkomst. Vanaf dan wordt afstand gedaan van de toepassing van zijn eigen (algemene) contractsvoorwaarden. Aanvaarding van de offerte houdt in dat de andere partij afstand doet van de toepassing van de bepalingen van zijn algemene of specifieke voorwaarden, zelfs indien deze vermelden alleen geldig te zijn.

3. De leveringen worden uitgevoerd volgens beschikbaarheid en volgens onze mogelijkheden van voorbereiding, lading en vervoer alsmede in voorkomend geval deze van onze leveranciers.

4. Niettegenstaande elke aanwijzing daaromtrent van bijzondere marktvoorwaarden, is uitdrukkelijk overeengekomen dat de termijnen steeds louter als richtlijn werden gegeven en dat zij, bij vertraging, aan de contractant geen enkel recht verlenen op schadevergoeding, boete of vernietiging. Van het voorgaande kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke geschreven voorafgaande overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke geschreven overeenkomst, behouden wij ons het recht voor de werken uit te voeren in één of meerdere keren, naar onze voorkeur.

5. Mol d’Art wijst elke verantwoordelijkheid af bij verlies, diefstal alsmede beschadiging aan voertuigen en of materialen wanneer de klant deze gebracht heeft op onze terreinen in onze magazijnen en werkplaatsen, dan wel bij brand of overstroming.

6. De goederen blijven, ongeacht of zij reeds zijn afgeleverd en in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, exclusieve eigendom van Mol d’Art tot dat volledige betaling van de koopprijs (hoofdsom, intresten en kosten) heeft plaatsgehad. Bij gebrek aan betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te komen ophalen. Voor de eigendomsovergang als in het vorige lid bedoeld is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel anderszins hierover te beschikken. Behoudens anders sluitende overeenkomst, behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte goederen totdat zij volledig betaald zijn met inbegrip van rente en kosten. Dit geldt evenwel met uitzondering van de matrijzen, zoals bepaald onder punt 7 alinea 2. Niettemin gaan alle risico’s over op de koper vanaf het ogenblik van
de levering.

Mol d’Art heeft een retentierecht op de goederen die bij haar in bewaring zijn gebracht zolang de facturen niet zijn betaald. Het retentierecht is uitgebreid tot alle zaken die Mol d’Art onder zich houdt van de schuldenaar, zonder dat er samenhang dient te bestaan tussen de schuldvordering en de goederen.

Indien de prijs of de overeengekomen afbetalingen niet op de vervaldag vereffend zijn, dan hebben wij het recht de verkoop te ontbinden, eenvoudig door ons besluit dienaangaande kenbaar te maken en bij de afnemer nog aanwezige goederen op te eisen tegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van de goederen.

7. Alle door Mol d’Art overgemaakte documenten, stukken, enz. blijven – behoudens uitdrukkelijke andersluidende en geschreven contractuele bepalingen – eigendom van Mol d’Art en moeten op het eerste verzoek worden terugbezorgd. Deze mogen niet zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Mol d’Art worden meegedeeld aan derden, noch uitgevoerd worden door derden. De intellectuele eigendom ervan blijft – behoudens andersluidend uitdrukkelijk en geschreven beding – onverkort bij Mol d’Art.

De matrijzen blijven daarentegen altijd eigendom van Mol d’Art en worden dus nooit eigendom van de klant. Wanneer de matrijzen worden aangerekend, zal dit evenwel steeds enkel een deelname in de matrijskosten betreffen.

8. Indien het materieel, de machines en of de uitrusting klaar zijn voor oplevering en aflevering is de klant gehouden tot afhaling over te gaan onmiddellijk na einde uitvoering van de opdracht; Zo de klant uiterlijk binnen de acht dagen na aangetekend verzoek tot afhaling hiertoe niet is overgegaan, is hij zonder verdere voorafgaande verwittiging en automatisch een stallingsvergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt € 1,24 per dag verhoogd met de wettelijk verschuldigde taksen. Vanaf datum zending van de aangetekende ingebrekestelling zijn de goederen op onze terreinen aanwezig onder het uitsluitende risico van en de verantwoordelijkheid van de klant.

9. Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van Mol d’Art te Diest, netto zonder disconto, contant bij overeenkomst, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande saldo, met een minimumintrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 15% op bedragen lager dan € 2.500,00 en met 10% op bedragen hoger dan € 2.500,00 ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 250,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH.

In geval van annulering van de opdracht is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de contractprijs, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is aan de toeleveranciers van Mol d’Art.

10. Elke laattijdige betaling of nakoming van één van de essentiële verplichtingen van de contractant maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet- vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

11. Wij hebben het recht om in de loop van de uitvoering van een werf of van een koop, de leveringen te schorsen of de aanneming te annuleren naar onze keuze, voor het geheel of een gedeelte, in geval dat de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen van de contractant niet worden nageleefd. Deze schorsing of annulatie is van toepassing onverminderd de andere gevolgen van het niet-respecteren van de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen door de contractant.

12. Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de contractant de bevoegdheid om de betaling van het gehele factuurbedrag, zelfs niet van een gedeelte ervan, te schorsen of uit te stellen. Bovendien dienen deze klachten te worden gericht en toekomen aan Mol d’Art binnen de 7 dagen en zulks bij aangetekend schrijven na het verrichten van de werken of verzending van de factuur, zoniet zijn deze laattijdig. Als er gebreken of opmerkingen worden geformuleerd dan moet dat op straffe van verval worden gesignaleerd binnen de week na de uitvoering van de werken.

Bovendien moet binnen die week ook het nodige worden gedaan teneinde deze tegensprekelijk te laten vaststellen binnen de kortst mogelijke termijn, kosten hiervan zijn lastens de contractant. Mol d’Art engageert zich om deze vaststellingen bij te wonen mits:
A. Zij daar tijdig (uiterlijk 48 uur voor de expertise) en per mail, fax of aangetekend schrijven van in kennis gesteld wordt.
B. Er beroep wordt gedaan op een erkend gerechtsdeskundige.
De contractant is verplicht deze minnelijke geschillenregeling te volgen en te doorlopen alvorens deze zich op ontvankelijke wijze kan wenden tot een rechtbank.

13. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade en enige andere schade. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het totaal – bedrag van de betreffende levering(en).

14. Elke annulering, zelfs gedeeltelijk, vanwege de contractant vereist ons geschreven akkoord omtrent de annulering op zich en diens voorwaarden. Zoniet wordt artikel 9 toegepast.

15. De ontbinding van onderhavig contract door de contractant voor om het even welke reden brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee:
A. De onmiddellijke teruggave, op kosten van de contractant, van de geleverde en nog niet verbruikte goederen, terwijl de contractant ons de mogelijkheid verzekert en ons machtigt de goederen onmiddellijk te laten afhalen en hiervoor toelating verleent elke plaats waar de goederen zich bevinden, binnen te gaan;
B. De verplichting van de contractant om ons te vergoeden voor elke voorzienbare of onvoorzienbare schade door ons geleden om reden van of ten gevolge van de ontbinding;
C. De ontbinding van het contract kan door ons worden nagestreefd in geval van niet naleven door de contractant van zijn essentiële verplichtingen, in geval van faillissement, neerleggen van verzoek tot concordaat, opschorting van betaling, beslag op onze goederen.

16. Toeval of overmacht geeft ons het recht gedeeltelijk of volledig de uitvoering van het hele of een deel van het contract op te schorten, zonder om het even welk soort vergoeding. Bij toepassing van onderhavig artikel worden beschouwd als of gelijkgesteld met overmacht, inzonderheid: oorlog, mobilisatie, staat
van belegering, opstand, onlusten op de openbare weg, blokkades, contingentering, gedeeltelijke of algemene stakingen – van sociale, politieke of andere oorsprong-legale of wilde, lock-out, epidemie, staat van quarantaine, slechte weersomstandigheden – die al dan niet worden beschouwd als nationale ramp, brand, explosie, overstroming, vernieling van machines, in België of in het buitenland, in de fabrieken van onze leveranciers of bij alle andere van deze laatsten, met ernstige invloed op de vervaardiging, de voorraad, de behandeling of het transport van de koopwaar of van de grondstoffen noodzakelijk voor hun fabricatie.

17. De nietigheid van één van de clausules van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee. In dit geval zullen partijen ervoor zorgen de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule, die binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard.

18. Onderhavig contract wordt beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen betreffende interpretatie, geldigheid of uitvoering van onderhavige contracten behoren uitdrukkelijk tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Leuven. Wissels brengen noch vernieuwing noch afbreuk met zich mee van deze formele clausule betreffende toewijzing van bevoegdheid, zelfs al woont de contractant elders. Mol d’Art behoudt zich het recht voor om de zaak in te leiden in het gerechtelijk arrondisement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de contractant.

Diest / Webbekom – Nov 2022